DSC 0065

 „TRIJŲ KOLONŲ“ principas:

Mokytojai, mokiniai, tėvai laiko mokyklos „stogą“

     Misija - mokykla, kurdama mokymąsi skatinančią aplinką, teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą ir neformalųjį švietimą, ugdo asmenybę, pasirengusią tolesniam mokymuisi ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

     Vizija – moderni, besimokanti, atvira kaitai mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti ir kurti.

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Krizės valdymo tvarkos aprašas

2018-2020 m. strateginis veiklos planas

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašas

Budėjimo tvarkos aprašas

Darbo tarybos sudarymo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės, darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

Darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašas

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokinio individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių teisių, pareigų ir atsakomybės aprašas

Mokinių ugdymosi krūvio optimizavimo priemonių planas

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, įsakymas dėl darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos priedų pakeitimo, priedų pakeitimai